Phase I Fengchang Solar Plant in Xuzhou,Jiangsu Province